กลุ่มกฎหมาย

หน้าที่    จากทั้งหมด 38 หน้า แสดงรายการที่ - จากข้อมูลทั้งหมด 1853 รายการ
 • XXX\080แถลงการณ์

 • XXX\081รับรองวิทยฐานะโรงเรียนราษฎร

 • XXX\082เปลี่ยนชื่อโรงเรียนราษฎร

 • XXX\083บอกเลิกโรงเรียนราษฎร/บอกย้ายโรงเรียนราษฎร/ตั้งโรงเรียนราษฎร

 • XXX\084ตั้งโรงเรียนราษฎร

 • XXX\085บอกย้ายโรงเรียนราษฎร

 • XXX\086จดทะเบียน/เลิก สหภาพแรงงาน (ออกตาม พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์)

 • XXX\087อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า/ยกเลิก (ออกตาม พ.ร.บ. สมาคมการค้า/พรบ. หอการค้า)

 • XXX\089จดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ออกตาม พ.ร.บ. การฌาปนกิจสงเคราะห์)

 • XXX\091โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการและสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค (ออกตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ)

 • XXX\093กระทู้ถาม

 • XXX\096พิพากษายกฟ้อง/ถอนฟ้อง/ยกคำสั่ง/จำหน่ายคดี

 • XXX\097พิจารณาคดีใหม่

 • XXX\098คำสั่งตั้งผู้ทำหรือผู้บริหารแผนบริษัท/คำสั่งเห็นชอบขอแก้ไขแผน

 • XXX\099ลูกหนี้พ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลาย

 • XXX\101ประกาศองค์การขนส่ง

 • XXX\103ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ/สมาชิกสภาเขต/สมาชิกสภากรุงเทพ

 • XXX\104ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 • XXX\105กำหนดวันนั่งพิจารณาคำขอปลดจากการล้มละลาย/นัดไต่สวนลูกหนี้/แก้ไขวันพิพากษา/แก้ไขหมายเลขคดีและภูมิลำเนา

 • XXX\106ประกาศองค์การโทรศัพท์

 • XXX\107คำสั่ง/ประกาศกรมบังคับคดี(เจ้าพนักงานบังคับคดี)

 • XXX\108สภากรรมการกลางจัดการลูกเสือ

 • XXX\109ประกาศใช้อนุสัญญา

 • XXX\110ประกาศใช้ความตกลง

 • XXX\111ประกาศใช้สนธิสัญญา

 • XXX\112ขออนุญาตย้ายที่ตั้งสำนักงาน

 • XXX\113บริษัท ป.ต.ท.

 • XXX\114ประกาศสภาการพยาบาล

 • XXX\115บันทึกความตกลง ความเข้าใจระหว่างประเทศ

 • XXX\116องค์การจัดการน้ำเสีย

 • XXX\117แต่งตั้ง/ถอดถอน/เอกอัครราชฑูต อัครราชทูต กงสุล รองกงสุล/อนุมัติบัตรรับรอง/เอกสารตราตั้ง

 • XXX\118พระราชทานพระบรมราชานุญาติใช้ตราประจำชาด/ตราประจำตำแหน่ง

 • XXX\119พระราชทานวิสุงคามสีมา

 • XXX\120การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศ

 • XXX\121พระราชทานพระบรมราชานุญาติสถาปนาหน่วยทหารในพระองค์

 • XXX\122บันทึกการประชุมสภาผู้แทน/วุฒิสภา/สภานิติบัญญัติ/รัฐสภา

 • XXX\123ฐานะการเงินโดยย่อของธนาคารออมสินประจำไตรมาส

 • XXX\124งบดุลของธนาคารออมสิน

 • XXX\125ประกาศรายงานประจำปี

 • XXX\126รายงานประจำสัปดาห์ของฝ่ายออกบัตรธนาคารและฝ่ายการธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

 • XXX\127รายงานย่อของธนาคาร ตามมาตรา 14 แห่งพ.ร.บ.ควบคุมกิจการธนาคาร พ.ศ. 2480

 • XXX\128รายงานกิจการ งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนขององค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินสำหรับงวดหกเดือน

 • XXX\129ตั้งประธาน/รองประธานสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา/ศาล/องคมนตรี

 • XXX\130หมายกำหนดการ

 • XXX\131บันทึกการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ/ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ

 • XXX\132ประกาศสภาผู้แทนราษฎร/ประกาศวุฒิสภา ตั้งคณะกรรมาธิการ

 • XXX\133รายงานของผู้สอบบัญชี

 • XXX\134แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุมศึกษา

 • XXX\135ให้สถานที่ราชการลดธง ชักธง และประดับธง

 • XXX\136ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา

หน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>