กลุ่มกฎหมาย

หน้าที่    จากทั้งหมด 38 หน้า แสดงรายการที่ - จากข้อมูลทั้งหมด 1853 รายการ
 • XXX\028พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเหรียญตรา/เครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

 • XXX\030พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์

 • XXX\031พระราชทานเหรียญ/เรียกเหรียญ

 • XXX\033 จดทะเบียนมูลนิธิ/สมาคม

 • XXX\034ตั้งสถานีตำรวจ

 • XXX\035รายงานการรับจ่ายเงิน/งบกองทุน

 • XXX\036กำหนดเก็บเงินอากร/ภาษี

 • XXX\037ยอดเงินคงคลัง

 • XXX\038การประมูลซื้อตั๋วเงินคลัง

 • XXX\039การกำหนดรูปพรรณ/ลักษณะธนบัตร

 • XXX\040อนุโมทนาการบริจาคทรัพย์สิน/เงิน

 • XXX\041การไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาล

 • XXX\042การประมูลพันธบัตรรัฐบาล

 • XXX\043ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่งตั้งกรรมการ/ตั้งกรรมาธิการ

 • XXX\044เปิดสำนักงานคลัง

 • XXX\045ให้ผู้สอบไล่ตามหลักสูตรประดับข็มจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ประดับเข็มจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • XXX\046แต่งตั้งพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรเงินกู้/ออมทรัพย์/ตั๋วสํญญาใช้เงิน/ตั๋วเงินคลัง

 • XXX\047การยื่นคำร้องเกี่ยวกับที่ดินและโฉนดที่ดิน

 • XXX\048กำหนดวันจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน/บอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดิน/ออกใบแทนโฉนดที่ดิน

 • XXX\049พระราชทานชื่อสกุลบุคคล/ชื่อค่ายทหาร

 • XXX\050แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสลากกินแบ่งรัฐบาล

 • XXX\051รูปพรรณธนบัตร

 • XXX\052จัดการทรัพย์มรดก/ยกเลิกการจัดการทรัพย์มรดก/แบ่งทรัพย์สิน

 • XXX\053การขอรับหนังสือสำหรับที่ดิน/การขอแบ่งขายที่ดิน

 • XXX\054การกู้เงิน

 • XXX\055การกู้เงินจากธนาคารเอกชนในต่างประเทศ

 • XXX\056การกู้เงินระหว่างประเทศ

 • XXX\057การออกพันธบัตร/ตั๋วเงินคลัง

 • XXX\058ออกใบแทน/ยกเลิกออกใบแทน(โฉนด/ใบนำ/ใบไต่สวน)

 • XXX\059รังวัดที่ดิน

 • XXX\060กลุ่มแจ้งความ

 • XXX\061พระราชทานโทรเลข/กลุ่มคำถวายพระพร/เกี่ยวกับพระราชดำเนิน

 • XXX\062ประกาศธนาคารออมสิน

 • XXX\063กลุ่มคำถวายพระพร

 • XXX\064พระราชโทรเลขเกี่ยวกับพระราชดำเนิน

 • XXX\065ให้เจ้าของที่ดินนำโฉนดที่ได้รังวัดสอบเขตแล้วไปเปลี่ยนแผนที่หลังโฉนดใหม่

 • XXX\066ย้าย ปลด บรรจุ แต่งตั้ง และถอนข้าราชการ/ข้าราชการพลเรือน

 • XXX\067พระราชทานนาม (หอต่างๆ/วัด/ค่ายทหาร เป็นต้น)

 • XXX\068การแต่งกาย แต่งเครื่องยศ

 • XXX\069ตั้งนางสนองโอษฐ์ นางกำนัล

 • XXX\070ตราตั้งห้าง

 • XXX\071ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

 • XXX\072ตั้งสำนักงานที่ดินส่วนแยก

 • XXX\073การรังวัดที่ดิน

 • XXX\074อากรสมพักศร

 • XXX\075เก็บเงินค่านา/อากรค่านา/โรงร้าน

 • XXX\076ประกาศกรมมหาดเล็ก

 • XXX\077รายงานจำนวนสัตว์พาหนะ/รายงานภูมิอากาศ/รายงานบัญชีพืชผลธัญญาหาร

 • XXX\078ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

 • XXX\079ข้อบังคับการประชุมและการปรึกษาวุฒิสภา/สภาผู้แทน/สภานิติบัญญัติ

หน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>