กลุ่มกฎหมาย

หน้าที่    จากทั้งหมด 38 หน้า แสดงรายการที่ - จากข้อมูลทั้งหมด 1853 รายการ
 • RRR\183ระเบียบ ว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

 • RRR\184ระเบียบ การขอพระราชทานเหรียญช่วยราชการเขตภายใน คราวสงครามมหาเอเซียบูรพา

 • RRR\185ระเบียบ ว่าด้วยการมอบ การประดับ และกรณีที่ให้ประดับเหรียญสนองเสรีชน

 • RRR\186ระเบียบ ว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจำตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน

 • RRR\187ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป

 • RRR\188ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง

 • RRR\189ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี การก่อหนี้ของประเทศ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 • RRR\190ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

 • RRR\191ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ

 • RRR\192ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งให้กระทรวงการคลัง

 • RRR\193ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

 • RRR\194ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

 • RRR\195ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • RRR\196ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 • RRR\197ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ

 • RRR\198ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

 • RRR\199ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

 • RRR\200ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า

 • RRR\201ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน

 • RRR\202ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้งบประมาณเงินราชการลับ

 • RRR\203ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ

 • RRR\204ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

 • RRR\205ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติราชการในสำนักงาน ก.พ.ร.

 • RRR\206ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการ คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • RRR\207ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

 • RRR\208ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการอนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยแบบเบ็ดเสร็จ

 • RRR\209ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง

 • RRR\210ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

 • RRR\211ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 • RRR\212ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์

 • RRR\213ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

 • RRR\214ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 • RRR\215ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 • RRR\216ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระบบบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 • RRR\217ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

 • RRR\218ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้

 • RRR\219ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ

 • RRR\220ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย

 • RRR\221ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ

 • RRR\222ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ

 • RRR\223ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการเดินเรือระหว่างประเทศ

 • RRR\224ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ

 • RRR\225ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง

 • RRR\226ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

 • RRR\227ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 • RRR\228ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

 • RRR\229ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารกิจการอวกาศ

 • RRR\230ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ

 • RRR\231ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ

 • RRR\232ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

หน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>