กลุ่มกฎหมาย

หน้าที่    จากทั้งหมด 38 หน้า แสดงรายการที่ - จากข้อมูลทั้งหมด 1853 รายการ
 • RRR\133ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ

 • RRR\134ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

 • RRR\135ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย

 • RRR\136ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • RRR\137ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

 • RRR\138ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ

 • RRR\139ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

 • RRR\140ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 • RRR\141ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวแห่งชาติ

 • RRR\142ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ

 • RRR\143ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาลหรือสำนักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสินตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

 • RRR\144ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ

 • RRR\145ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

 • RRR\146ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

 • RRR\147ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

 • RRR\148ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 • RRR\149ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 • RRR\150ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากองค์กรธุรกิจ

 • RRR\151ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ

 • RRR\152ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ

 • RRR\153ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า

 • RRR\154ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

 • RRR\155ระเบียบ ว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

 • RRR\156ระเบียบ ว่าด้วยการลาของข้าราชการ

 • RRR\157ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของทางราชการ

 • RRR\158ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยในการจ้างเอกชนทำการสำรวจและทำแผนที่

 • RRR\159ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

 • RRR\160ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ

 • RRR\161ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ

 • RRR\162ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

 • RRR\163ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ

 • RRR\164ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับ การรักษา และการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ที่มีผู้บริจาคให้กองทุนไทยช่วยไทย

 • RRR\165ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ

 • RRR\166ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 • RRR\167ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารการพัฒนาชนบทและการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค

 • RRR\168ว่าด้วยแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานและแบบหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สินและการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

 • RRR\169ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะนักบริหารระดับสูงของวิทยาลัยนักบริหาร

 • RRR\170ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ

 • RRR\171ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินรายได้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 • RRR\172ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการสร้างงานในชนบท

 • RRR\173ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 • RRR\174ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและขจัดภาวะมลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ำมัน

 • RRR\175ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

 • RRR\176ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ

 • RRR\177ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินสมทบเงินกู้ต่างประเทศเพื่อพัฒนาชนบทระดับหมู่บ้านและตำบล

 • RRR\178ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัดการปฏิบัติราชการ

 • RRR\179ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต

 • RRR\180ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี การไว้ผมและการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้ที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจ

 • RRR\181ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย

 • RRR\182ระเบียบ ว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนและสิทธิของผู้ได้รับพระราชทาน

หน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>