กลุ่มกฎหมาย

หน้าที่    จากทั้งหมด 38 หน้า แสดงรายการที่ - จากข้อมูลทั้งหมด 1853 รายการ
 • ZAA\046\00น้ำมันเชื้อเพลิง

 • ZAA\046\Xการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง

 • ZAA\047การเคหะแห่งชาติ

 • ZAA\049การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 • ZAA\050การจัดการหุ้นของรัฐมนตรี

 • ZAA\051การจัดบำรุงสถานที่ชายทะเลทิศตะวันตก

 • ZAA\052จัดวางการรถไฟและทางหลวง

 • ZAA\053การจัดสรรที่ดิน

 • ZAA\054การจัดสร้างนครหลวง

 • ZAA\055การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลัษณะเดียวกัน

 • ZAA\056การจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล

 • ZAA\057การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ

 • ZAA\058การชลประทานราษฎร์

 • ZAA\059การชลประทานหลวง

 • ZAA\060การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 • ZAA\061การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม

 • ZAA\062การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

 • ZAA\063การฌาปนกิจสงเคราะห์

 • ZAA\064การดำรงตำแหน่งในทางการเมืองของข้าราชการกรรมการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • ZAA\065การเดินเรือในน่านน้ำไทย

 • ZAA\066\00ว่าด้วยการเดินอากาศ

 • ZAA\066\Xการเดินอากาศ

 • ZAA\067การตรวจสอบจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับการศึกษาอบรมจบชั้นประถมศึกษา

 • ZAA\068\00ป้องกันการทุ่มตลาด

 • ZAA\068\Xการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ

 • ZAA\069หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส

 • ZAA\070การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 • ZAA\071การทะเบียนคนต่างด้าว

 • ZAA\072\00สำหรับทำบัญชีคนในพระราชอาณาจักร

 • ZAA\072\01ตรวจสอบบัญชีสำมะโนครัว และการจดทะเบียนคนเกิดคนตายคนย้ายตำบล

 • ZAA\072\02การทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาล

 • ZAA\072\03การสำรวจสำมะโนครัว

 • ZAA\072\Xการทะเบียนราษฎร

 • ZAA\073การท่าเรือแห่งประเทศไทย

 • ZAA\074การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

 • ZAA\075การทำงานของคนต่างด้าว

 • ZAA\076\00ควบคุมกิจการธนาคาร

 • ZAA\076\Xการธนาคารพาณิชย์

 • ZAA\077การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 • ZAA\078การเนรเทศ

 • ZAA\079การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

 • ZAA\080การบริหารหนี้สาธารณะ

 • ZAA\081การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม

 • ZAA\082การบัญชี

 • ZAA\083การปกครองแผ่นดิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ให้ศาลพลเรือนเป็นศาลทหารในเวลาปกติ และที่ให้ศศาลทหารพิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับความผิดอันเป็นคอมมิวนิสต์

 • ZAA\084การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการตามคำพิพากษาคดีอาญา

 • ZAA\085การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 • ZAA\086การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน

 • ZAA\087การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

 • ZAA\088การประกอบธุรกิจข้อมูลบัตรเครดิต

หน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>