กลุ่มกฎหมาย

หน้าที่    จากทั้งหมด 38 หน้า แสดงรายการที่ - จากข้อมูลทั้งหมด 1853 รายการ
 • DDD\001คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

 • FFF\001ประกาศสำนักงานศาลปกครอง

 • GGG\001คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

 • PPP\001พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติ

 • PPP\002พระบรมราชโองการ แต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้ง

 • PPP\003พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

 • PPP\004พระบรมราชโองการ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และการพ้นจากตำแหน่ง

 • PPP\005พระบรมราชโองการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 • PPP\006พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติ/สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ/สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ/สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/สมาชิกวุฒิสภา/ผู้นำฝ่ายค้าน

 • PPP\007พระบรมราชโองการ แต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

 • PPP\008พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ

 • PPP\009พระบรมราชโองการ แต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

 • PPP\010พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 • PPP\011พระบรมราชโองการ แต่งตั้งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 • PPP\012พระบรมราชโองการ แต่งตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 • PPP\013พระบรมราชโองการ แต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

 • PPP\014พระบรมราชโองการ แต่งตั้งองคมนตรี

 • PPP\999ให้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจหน้าที่ของหวัหน้าคณะปฏิวัติ

 • RRR\001ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ

 • RRR\002ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาชนบท

 • RRR\003ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนอนุรักษ์มรดกไทย

 • RRR\004ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 • RRR\005ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาชนบทในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 • RRR\006ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารการพัฒนาชนบท

 • RRR\007ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินเดิมของเกษตรกรที่ยากจน

 • RRR\008ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

 • RRR\009ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

 • RRR\010ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนเพื่อกระจายการผลิตและการจ้างงานไปสู่ภูมิภาค

 • RRR\011ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนด้านหนี้สินและที่ดิน

 • RRR\012ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการประปาแห่งชาติ

 • RRR\013ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนร่วมบรรเทาความเสียหายทางการเกษตร

 • RRR\014ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

 • RRR\015ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนลานกีฬาต้านยาเสพติด

 • RRR\016ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเสริมเอกลักษณ์ของชาติ

 • RRR\017ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

 • RRR\018ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา

 • RRR\019ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับผู้กระทำความดีความชอบ อันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศชาติ และประชาชน

 • RRR\020ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดำเนินหรือเสด็จไปในงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานรับเสด็จพระราชอาคันตุกะ หรืองานต้อนรับราชอันตุกะ ตลอดจนงานพิธีต่าง ๆ

 • RRR\021ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอตั้งสำนักงานผู้แทนของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 • RRR\022ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

 • RRR\023ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอตั้งสำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ

 • RRR\024ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 • RRR\025ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ

 • RRR\026ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ

 • RRR\027ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ

 • RRR\028ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

 • RRR\029ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 • RRR\030ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

 • RRR\031ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 • RRR\032ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ

หน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>