ราชกิจจานุเบกษา
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

ประวัติราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากในปัจจุบันส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ส่งเรื่องไปประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเป็นจำนวนมาก และหลากหลายประเภทส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกระทบ ต่อสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง การนำลงประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเรื่องนั้น ๆ

อ่านต่อ

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยสังเขป

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด

 • ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ประทานบัตรสิ้นอายุ [บัตรที่ ๓๐๙๖๕/๑๕๔๗๙ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรวิศวโยธา]

 • ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ประทานบัตรสิ้นอายุ [บัตรที่ ๒๙๕๙๖/๑๕๙๒๙ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด]

 • ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ประทานบัตรสิ้นอายุ [บัตรที่ ๒๙๕๙๕/๑๕๙๒๘ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด]

 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสระบุรีแทนตำแหน่งที่ว่าง [นายภูวดล แสงมาน]

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร [งวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔]

 • ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ประทานบัตรสิ้นอายุ [บัตรที่ ๓๑๙๔๔/๑๕๙๗๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินบุรีรัมย์]

 • ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ประทานบัตรสิ้นอายุ [บัตรที่ ๓๐๒๒๔/๑๕๖๖๔ บริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด]

 • ประกาศนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมศิลปะการเต้น]

 • ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ศาลมีคำสั่งว่า นางสาวธนาภัทร นพกุลสถิตย์ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ แพทย์หญิง ภัทรานุช นพกุลสถิตย์

 • ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ [นางสุมาลี จำชาติ]