ราชกิจจานุเบกษา
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

ประวัติราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากในปัจจุบันส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ส่งเรื่องไปประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเป็นจำนวนมาก และหลากหลายประเภทส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกระทบ ต่อสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง การนำลงประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเรื่องนั้น ๆ

อ่านต่อ

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยสังเขป

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๘๑๐๘/๒๕๕๒ นายประสิทธิ์ บุษบา จำเลยที่ ๒ นายทวีศักดิ์ ศักดิ์จิรยุทธ หรือศักดิ์จริยุทธ จำเลยที่ ๓]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๕๓๖/๒๕๕๒ นางสาว หรือนางละมูล เป้าพานิช หรือนางธัญชนก เป้าพานิช]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๗๑๖๑/๒๕๕๑ นางเพ็ญพิศ สอนจินซือ หรือสอนจินซื่อ จำเลยที่ ๒]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๔๘๓๓/๒๕๕๑ นางอุบลศรี คงวุธ หรือใคร่อยู่สุข จำเลยที่ ๑ นายธรรมแทรก ปลั่งกลาง จำเลยที่ ๒]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๒๙๐๖/๒๕๕๑ นายเฉลิม มุทุกันต์ จำเลยที่ ๑]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๐๓๕๕/๒๕๕๐ นายบุญชัย ภาณุวัฒน์ยิ่งยงค์]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลายจำเลยที่ ๒ [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๑๐๖/๒๕๖๒ นายสุภัสสร ป้องประทุม ที่ ๒]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๗๗๐/๒๕๖๐ นางอุทัย หรือศรุดา บุญวงศ์ ที่ ๑ นายฮกเฮง บุญวงศ์ ที่ ๒]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลายของจำเลย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๒๒๘/๒๕๔๗ บริษัท นารายณ์ (ประเทศไทย) จำกัด]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๔๓๘/๒๕๕๒ นายไพศาล นิยม]