ราชกิจจานุเบกษา
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

ประวัติราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากในปัจจุบันส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ส่งเรื่องไปประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเป็นจำนวนมาก และหลากหลายประเภทส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกระทบ ต่อสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง การนำลงประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเรื่องนั้น ๆ

อ่านต่อ

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยสังเขป

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๘๑๔/๒๕๖๓ นายปฎิญญา หรือปฏิญญา เครื่องสนุก ที่ ๑ นางสาวณัฎฐณิชา มั่นเมือง ที่ ๒]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๖๖๓/๒๕๖๓ นายสมชาย พึ่งชื่น]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๕๔๐/๒๕๖๓ นางพิมพ์ภัช ภมรพล]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๔๙๐/๒๕๖๓ นายสำเลียง จันแก้ว]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๓๒/๒๕๖๓ นางสาวอัมรินทร์ หรือกรพันธุ์ คงเย็น]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๒๘๖/๒๕๖๓ นางสาวปภาภัสสร์ หรือนางสาวปลิดา ปาระวตีกุลภัสส์ หรือศรมณี]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๒๓๖/๒๕๖๓ นายสมเกียรติ ช่วงนิสสัย ที่ ๑ นางสุมาลี ช่วงนิสสัย ที่ ๒]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล.๑๔๔/๒๕๖๓ นายยงยุทธ หรือนายธนกร เดชวงศ์ไพบูลย์ หรือกีรติกมลชัย ที่ ๑ นางภาวินี หรือนางรมิตา บุญยศิริกุล ที่ ๒ นายคลัง บุญยศิริกุล ที่ ๓]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๕๙/๒๕๖๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสันคุรุภัณฑ์ จำเลยที่ ๑ นางกรองทิพย์ กวินธน จำเลยที่ ๒]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๕๕๔๙/๒๕๖๒ นางสาวณัฐรดา หรือนภณัฏฐ์ สวัสดี]