ราชกิจจานุเบกษา
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

ประวัติราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากในปัจจุบันส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ส่งเรื่องไปประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเป็นจำนวนมาก และหลากหลายประเภทส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกระทบ ต่อสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง การนำลงประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเรื่องนั้น ๆ

อ่านต่อ

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยสังเขป

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย และกำหนดนัดไต่สวนจำเลย โดยเปิดเผย ณ ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๗๐๒/๒๕๖๑ นายกุลชาติ พลีขันธ์]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง แก้ไขคำพิพากษาให้ล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๕๕๕๔/๒๕๖๐ บริษัท เอ็มวาย แลนด์ จำกัด]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย และกำหนดนัดไต่สวนกรรมการบริษัทฯ จำเลย โดยเปิดเผย ณ ศาลล้มละลายกลาง [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๑๒๗/๒๕๕๘ บริษัท ธนชาติ สตีล จำกัด]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย และกำหนดนัดไต่สวนกรรมการบริษัทฯ จำเลยโดยเปิดเผย ณ ศาลล้มละลายกลาง [คดีหมายเลขแดงที่ ล.๗๘/๒๕๖๑ บริษัท ๒๓๔ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๔๔๒๘/๒๕๖๑ นางสาวรัตนวรา สิงหจันทร์]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ศาลเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๕๙๕/๒๕๖๑ นางวิญญู ยมรัตน์]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยทั้งสองล้มละลาย และกำหนดนัดไต่สวนจำเลยที่ ๒ ในฐานะส่วนตัว และในฐานะกรรมการบริษัทฯ จำเลยที่ ๑ โดยเปิดเผย ณ ศาลล้มละลายกลาง [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๓๔๘/๒๕๖๑ บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น โปรดักท์ จำกัด ที่ ๑ นายณรงค์ หล่อบรรจงสุข ที่ ๒]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ศาลเห็นชอบด้วยกับการประนอมหนี้ภายหลังล้มละลาย และให้ยกเลิกการล้มละลายของจำเลยทั้งสอง [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๔๓๙๐/๒๕๔๙ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจพิพัฒน์ก่อสร้าง ๑๙๙๒ ที่ ๑ นายภูมิ หรือ ปรีชา แพงมี ที่ ๒]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ศาลเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๔๕๗๙/๒๕๖๑ นายปารย์พิรัชย์ หรือ กีรติ ปภาภิวัฒไชย หรือ มะธิปิไขย ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เทค ดีเวลล็อปเม้นท์]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย และกำหนดนัดไต่สวนกรรมการบริษัทฯ จำเลย โดยเปิดเผย ณ ศาลล้มละลายกลาง [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๔๐๑/๒๕๖๐ บริษัท วนิชศิลป์ อุตสาหกรรม จำกัด]