ราชกิจจานุเบกษา
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

ประวัติราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากในปัจจุบันส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ส่งเรื่องไปประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเป็นจำนวนมาก และหลากหลายประเภทส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกระทบ ต่อสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง การนำลงประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเรื่องนั้น ๆ

อ่านต่อ

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยสังเขป

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๗๗๐/๒๕๖๑ นายรณชัย กิจวิรี หรือนายชโนทัย วิวัฒน์ บุญฤทธิ์]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๖๘๑/๒๕๖๑ นางสาวสรามล สุขสุคนธ์]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๒๑๕๙/๒๕๖๑ นางดวงเดือน ประชานัย ผู้ชำระบัญชีร้องขอให้สหกรณ์การเกษตรท่าสีดา จำกัด]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๗๗๑๗/๒๕๕๑ นายวัชรินทร์ พยุงวงษ์ จำเลยที่ ๑]

 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๙๘๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลวดเปียโน

 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๙๘๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมรรถนะของโมเปดไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม ๒ : ลักษณะการใช้งานบนถนน

 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๙๗๔ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่ใช้บนถนน - ข้อกำหนดเฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม ๒ ความปลอดภัยในการใช้งานยานยนต์

 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๙๗๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่ใช้บนถนน - ข้อกำหนดเฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม ๑ ระบบกักเก็บพลังงานที่สามารถอัดประจุซ้ำได้

 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๙๗๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สารสกัดอัญชันผง

 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)