ราชกิจจานุเบกษา
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

ประวัติราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากในปัจจุบันส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ส่งเรื่องไปประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเป็นจำนวนมาก และหลากหลายประเภทส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกระทบ ต่อสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง การนำลงประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเรื่องนั้น ๆ

อ่านต่อ

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยสังเขป

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๔๐๖/๒๕๕๗ นางสาวกมลลักษณ์ อริยะสกุลทรัพย์ หรือ นางสาวศุริวิอร ศิริโสภาบริบูรณ์ หรือ นางสาวคู่บุญ มณีเลิศสกุล]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๓๙/๒๕๕๗ นางสาววิภาพร วรรณพิรุณ]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๔๓๗๖/๒๕๕๖ นางพิกุล คำพืช หรือ คริสทู]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๒๕๘๗/๒๕๕๖ นายธวัชชัย เกียรติศรีวงศ์]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยทั้งสองล้มละลาย และกำหนดนัดไต่สวนจำเลยที่ ๒ ในฐานะส่วนตัว และในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการห้างฯ จำเลยที่ ๑ โดยเปิดเผย ณ ศาลจังหวัดอุดรธานี [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๓๘๕/๒๕๕๙ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุติกาญจน์ วิศวกรรมไฟฟ้าและก่อสร้าง ที่ ๑ นายอัษฎาวุธ หรือ ภัคพล ราโชเจริญ หรือ ราโช ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุติกาญจน์ วิศวกรรมไฟฟ้าและก่อสร้าง ที่ ๒]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย และนัดไต่สวนจำเลยโดยเปิดเผย ณ ศาลจังหวัดชัยนาท [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๓๑๕/๒๕๖๑ นายอุดมศักดิ์ จันทร์อ่อน]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๔๑๔/๒๕๕๘ นางอำนวย สังข์ขาว จำเลยที่ ๒]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๓๘๕/๒๕๕๘ นายสกลสักก์ หรือ สมฤทธิ์ ธนภู่เจริญสุทธิ์ หรือ ทวีนวกิจเจริญ]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๐๔๔/๒๕๕๘ นายสมเกียรติ สิริสถาพรกุล หรือ สีแดง]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๘๑๖/๒๕๕๘ นายณัฐสันต์ หรือ นายธนนท์รัฐ ตั้งกมลวิลาศ หรือ ศิริพิบูลรักษ์]