ราชกิจจานุเบกษา
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

ประวัติราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากในปัจจุบันส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ส่งเรื่องไปประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเป็นจำนวนมาก และหลากหลายประเภทส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกระทบ ต่อสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง การนำลงประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเรื่องนั้น ๆ

อ่านต่อ

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยสังเขป

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด

 • บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา ชั้น ๒ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 • บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ และวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

 • ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดนครพนม เรื่อง จดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุด [มูลนิธิอนุสรณ์หลวงปู่จันทร์]

 • ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ "มูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุทัยธานี"

 • ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดราชบุรี เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ [มูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดราชบุรี]

 • ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรครวมแผ่นดิน (เดิมชื่อพรรคพลังชาติไทย)

 • ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสังคม

 • บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

 • คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ ๒๗๒๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดอุดรธานี [จำนวน ๙ ราย ๑ นายวิชญพรรณ พลอยทับทิม ฯลฯ]

 • ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจจากสินทรัพย์ดิจิทัล]