ราชกิจจานุเบกษา
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

ประวัติราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากในปัจจุบันส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ส่งเรื่องไปประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเป็นจำนวนมาก และหลากหลายประเภทส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกระทบ ต่อสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง การนำลงประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเรื่องนั้น ๆ

อ่านต่อ

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยสังเขป

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๑๘๗/๒๕๕๕ นางสาวพิกุล กันซวง หรือ นางสาวธนพร เบญจธรรมกูร หรือ นางสาวพัชรนันธ์ พิทักษ์ธรรมกูร]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๘๓๑๖/๒๕๕๔ นายเฟื่องฟุ้ง วังชากร จำเลยที่ ๑]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ๑๔๕๙๒/๒๕๕๐ นายสนม พรมเทวา จำเลยที่ ๓]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ล้มละลาย และนัดไต่สวนจำเลยที่ ๔ และในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ จำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๓ โดยเปิดเผย ณ ศาลจังหวัดนครปฐม [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๔๗๖๐/๒๕๖๑ บริษัททรัพย์สุขเย็น จำกัด จำเลยที่ ๑ นายอนงค์ ธรรมศิริพงษ์ จำเลยที่ ๒ นายจักรพันธ์ จันทราสกุล จำเลยที่ ๓ นายเอกวุฒิ จันทรสกุล จำเลยที่ ๔]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย และกำหนดนัดไต่สวนกรรมการบริษัทฯ จำเลยโดยเปิดเผย ณ ศาลล้มละลายกลาง [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๑๖๕/๒๕๖๐ บริษัท ยี่สิบสองส่วนเจ็ด จำกัด]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย และกำหนดนัดไต่สวนจำเลยโดยเปิดเผย ณ ศาลจังหวัดทุ่งสง [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๙๐๗/๒๕๖๐ นายสถาบัน สุพรรณภักดิ์]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ลูกหนี้ที่ ๑ ล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๖๗๑/๒๕๕๙ นางสาวสุมลฑา หรือ ปุญญาภา พันธุโพธิ์ ลูกหนี้ที่ ๑]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๔๖๓/๒๕๖๒ นายอชิตะ พุกจันทร์ ที่ ๑ นางสาวศิริลักษ์ พ่วงศิริ ที่ ๒]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๔๐๖/๒๕๖๒ นางสาวเบญจมาภรณ์ ฟ้าลี]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๗๕/๒๕๖๒ นางสาวกัญญา ทิพย์สิงห์ หรือ นลินธรณ์ พงษ์ธนธราธรณ์ จำเลยที่ ๓]