ราชกิจจานุเบกษา
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

ประวัติราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากในปัจจุบันส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ส่งเรื่องไปประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเป็นจำนวนมาก และหลากหลายประเภทส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกระทบ ต่อสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง การนำลงประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเรื่องนั้น ๆ

อ่านต่อ

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยสังเขป

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด

 • ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง ให้ธนาคารออมสินสาขาเปิดให้บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ Xpress Money

 • ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง ให้ธนาคารออมสินสาขาเปิดให้บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ SpeedSend

 • ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง ให้ธนาคารออมสินสาขาเปิดให้บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ MoneyGram

 • ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง ให้ธนาคารออมสินสาขาเปิดให้บริการธุรกิจเงินตราต่างประเทศ

 • ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง ยกเลิกมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้าสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

 • ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง เปิดสำนักงานหน่วยให้บริการเทสโก้โลตัส พระราม ๔ ธนาคารออมสินสาขาตลาดคลองเตย

 • ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง เปิดสำนักงานหน่วยให้บริการขุนยวม ธนาคารออมสินสาขาแม่ฮ่องสอน

 • ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง เปิดสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดเจ้าพระยา

 • ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง กำหนดให้ธนาคารออมสินสาขาเปิดให้บริการเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ

 • ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง กำหนดหน่วยงานเปิดให้บริการโอนเงินตราต่างประเทศผ่านธนาคารตัวแทน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๓๐)