ราชกิจจานุเบกษา
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

ประวัติราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากในปัจจุบันส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ส่งเรื่องไปประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเป็นจำนวนมาก และหลากหลายประเภทส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกระทบ ต่อสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง การนำลงประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเรื่องนั้น ๆ

อ่านต่อ

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยสังเขป

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๑

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ เรื่อง กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ พ.ศ. ๒๕๖๑

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง ปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๖๑

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละทาย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑