ราชกิจจานุเบกษา
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

ประวัติราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากในปัจจุบันส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ส่งเรื่องไปประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเป็นจำนวนมาก และหลากหลายประเภทส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกระทบ ต่อสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง การนำลงประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเรื่องนั้น ๆ

อ่านต่อ

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยสังเขป

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด

 • ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงราย เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ [มูลนิธิชีวิตส่องสว่าง]

 • ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดนนทบุรี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ [มูลนิธิตำรวจไทย - นานาชาติ]

 • ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงราย เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิพงศธร จิระวัฒน์ วัดสันกองพัฒนาราม"

 • ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวอุดรธานี เรื่อง ขอให้เป็นคนไร้ความสามารถ [ร้อยตรี หนูใจ ธุนันทา]

 • ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ นายก๊กฟู แซ่หลี (เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๓-๑๐๒๔-๐๐๒๒๓-๓๔-๗) เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นายไตรเทพ ลีภักดิ์ปรีดา ผู้ร้อง

 • ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ นางสาวจำเนียม สุคนธ์พันธ์ุ (เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๓-๑๐๐๑-๐๐๔๙๖-๓๖-๒) เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางสาวเลิศลักษณ์ สุคนธพันธ์ุ ผู้ร้อง

 • ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ นางละออ ราชเสม (เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๓-๑๐๑๓-๐๐๐๐๕-๖๒-๒) เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางสาวจิตติมา ราชเสม ผู้ร้อง

 • ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ นายศุภณัฐ ศิริกะนันท์ (เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑-๑๐๑๗-๐๐๑๔๖-๘๐-๔) เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางสาวสุกัญญา ศิริกะนันท์ ผู้ร้อง

 • ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ นายอำพล ภูมิวสนะ (เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๓-๑๐๑๔-๐๐๒๗๙-๙๐-๒) เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางเสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ ผู้ร้อง

 • ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ นางอร่าม วีระโสภณ เป็นคนไร้ความสามารถ และอยู่ในความอนุบาล นายขจรศักดิ์ วีระโสภณ