ราชกิจจานุเบกษา
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

ประวัติราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากในปัจจุบันส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ส่งเรื่องไปประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเป็นจำนวนมาก และหลากหลายประเภทส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกระทบ ต่อสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง การนำลงประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเรื่องนั้น ๆ

อ่านต่อ

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยสังเขป

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ๔๗๕๘/๒๕๔๗ นางสาวศรันยา สาคร]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง เพิกถอนคำสั่งยกเลิกการล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๐๓๙/๒๕๔๘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคนำชัยวัสดุก่อสร้าง]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลายของจำเลยทั้งสอง [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๒๗๙๒/๒๕๕๗ นายบรรเจิด อึงศรีสวัสดิ์ จำเลยที่ ๑ นายสุมินทร์ สมุทคุปติ์ จำเลยที่ ๒]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลายจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๓ [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๙๔๕๓/๒๕๕๐ บริษัท แปซิฟิค แบรนด์ส จำกัด จำเลยที่ ๑ บริษัท แพรวา จำกัด จำเลยที่ ๓]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลายจำเลยที่ ๒ [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๔๘๘/๒๕๖๑ นางสาวนาวินี ตีเมืองสอง]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลายจำเลยที่ ๒ [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๔๕๐๑/๒๕๖๐ นางธนพร กล่ำบรรจง หรือ นางเกษณี มงคลศิริ]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๕๔๘๑/๒๕๖๐ นางสาวฉันท์ชนก เรืองภักดี]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๔๔๘๑/๒๕๔๗ นายกำพล ไชยสงคราม ที่ ๑ นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม ที่ ๒]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๗๔๑๘/๒๕๕๕ นายชลอ เจริญสุข จำเลยที่ ๑ นางธารินี เจริญสุข หรือ แม้นเหมือน จำเลยที่ ๒]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จัดการทรัพย์มรดกของจำเลย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๒๔๕๘/๒๕๕๙ นายทองเลื่อน โชติมงคล]