ราชกิจจานุเบกษา
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

ประวัติราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากในปัจจุบันส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ส่งเรื่องไปประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเป็นจำนวนมาก และหลากหลายประเภทส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกระทบ ต่อสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง การนำลงประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเรื่องนั้น ๆ

อ่านต่อ

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยสังเขป

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๖๑

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๑

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว พ.ศ. ๒๕๖๑

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระฆัง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐

 • กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๖๑