ราชกิจจานุเบกษา
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

ประวัติราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากในปัจจุบันส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ส่งเรื่องไปประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเป็นจำนวนมาก และหลากหลายประเภทส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกระทบ ต่อสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง การนำลงประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเรื่องนั้น ๆ

อ่านต่อ

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยสังเขป

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด

 • ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย (ส.พ.ท.) จังหวัดพิษณุโลก]

 • ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดนนทบุรี เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ [มูลนิธิปทุมวนาลัย]

 • ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเพชชรบูรณ์ เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ [มูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชชาเฉลิมพระเกียรติฯ]

 • ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เรื่่อง ศาลมีคำสั่งให้ นางบัวเผื่อน บุญเอกราช เป็นคนไร้ความสามารถ และอยู่ในความอนุบาลของ นางผาสุข มาแดง

 • ประกาศศาลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ [นายคชา นิยม]

 • ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิประจำจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ [มูลนิธิหลักเมือง สมุทรปราการ]

 • ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมสามัคคีร่วมใจพัฒนา]

 • ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง จดทะเบียนเลิกมูลนิธิถนนแห่งสันติภาพ

 • ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิประจำจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง จดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ [มูลนิธิธรรมกตัญญู (เสียนหลอไต้เทียงกง)]

 • ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิณัฐภูมิ