ราชกิจจานุเบกษา
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

ประวัติราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากในปัจจุบันส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ส่งเรื่องไปประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเป็นจำนวนมาก และหลากหลายประเภทส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกระทบ ต่อสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง การนำลงประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเรื่องนั้น ๆ

อ่านต่อ

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยสังเขป

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด

 • ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ฉบับที่ ป. ๒๗๐/๒๕๖๒ เรื่อง การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 • ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ฉบับที่ ป. ๒๖๘/๒๕๖๒ เรื่อง การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 • ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ฉบับที่ ป. ๒๖๗/๒๕๖๒ เรื่อง การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลออย เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒

 • ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส. ๑/๒๕๖๓ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ๒/๒๕๕๗

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒

 • ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 • ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง การขยายเวลามาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)