ราชกิจจานุเบกษา
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

ประวัติราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากในปัจจุบันส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ส่งเรื่องไปประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเป็นจำนวนมาก และหลากหลายประเภทส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกระทบ ต่อสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง การนำลงประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเรื่องนั้น ๆ

อ่านต่อ

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยสังเขป

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๔๐๕/๒๕๕๒ นางวารินทร์ หรือ อำภา ปรีชาวนิช จำเลยที่ ๑ นายวิวัฒนา ปรีชาวนิช จำเลยที่ ๒]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๔๑๙๐/๒๕๖๒ บริษัท คริส เทค จำกัด]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๗๓๒/๒๕๖๒ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ไชยวิวัฒน์ ขนส่ง ที่ ๑ นายไตรสิทธิ์หรือไชยา พัฒนะไกรวงษ์ หรือถูไกรวงษ์ ที่ ๒ นางสาวเขมิกา อุสาพรหม ที่ ๓]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๗๑๗/๒๕๖๒ นางเขมจิรา โสภณ]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๖๘๑/๒๕๖๒ นาย หรือ สิบเอก ปุญญพัฒน์ ชมภูประเภท จำเลยที่ ๑]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๖๒๓/๒๕๖๒ นางสาวน้องอบ อินเหมือน ที่ ๑ นายสุดปราโมทย์ อินเหมือน ที่ ๒]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๕๕๘/๒๕๖๒ นางสาวลำแพน ฟักชะนะ]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๔๙๘/๒๕๖๒ นางทิพย์วรา ทรรศนีย์พงษ์]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๔๗๘/๒๕๖๒ นางสุวรรณา จำปาสิม]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๔๖๗/๒๕๖๒ นางสาวกัลยารัตน์ ชวลิตนิติธรรม]