ราชกิจจานุเบกษา
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

ประวัติราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากในปัจจุบันส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ส่งเรื่องไปประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเป็นจำนวนมาก และหลากหลายประเภทส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกระทบ ต่อสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง การนำลงประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเรื่องนั้น ๆ

อ่านต่อ

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยสังเขป

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด

 • พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔

 • พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔

 • แก้คำผิด ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๕ ข วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๓๘ หน้า ๖๐๙ เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ (เล่มที่ ๑๒) หน้า ๑๓๔ (เล่มที่ ๑๔/๒) หน้า ๓๕ หน้า ๓๖ เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ (เล่มที่ ๕) หน้า ๓๒ (เล่มที่ ๑๔/๔) หน้า ๑๐๕ หน้า ๑๐๘ หน้า ๑๒๖ หน้า ๑๒๗ หน้า ๑๒๙ หน้า ๑๓๐ เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (เล่มที่ ๑๔/๕) หน้า ๕๘ หน้า ๕๙ เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (เล่มที่ ๑๒) หน้า ๑๔๔ (เล่มที่ ๑๒/๑) หน้า ๘๕ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เล่มที่ ๕) หน้า ๒๓ เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เล่มที่ ๑๒) หน้า ๑๖๖ หน้า ๑๖๗ (เล่มที่ ๑๔/๗) หน้า ๑๖๗ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ (เล่มที่ ๕) หน้า ๕๐ หน้า ๕๑ หน้า ๕๒ (เล่มที่ ๑๒) หน้า ๑๒๕ (เล่มที่ ๑๔/๑๑) หน้า ๑๖๒ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ (เล่มที่ ๑) หน้า ๓ หน้า ๔๕ หน้า ๔๖ หน้า ๑๐๖ หน้า ๒๕๕ (เล่มที่ ๑/๑) หน้า ๒๔๑ หน้า ๓๔๕] เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ (เล่มที่ ๑/๑) หน้า ๒] เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ (เล่มที่ ๑๕/๑) หน้า ๕๖ หน้า ๕๗ เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (เล่มที่ ๑๕/๑) หน้า ๖๓ หน้า ๖๔ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เล่ม ๑๕/๑) หน้า ๒๕ หน้า ๒๖]

 • หมายกำหนดการ ที่ ๗/๒๕๖๔ หมายกำหนดการพระราชพิธีสงกรานต์ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 • กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๔๕/ร. เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลของนักโทษ ผู้ต้องขัง ในเรือนจำ [ของ พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]

 • ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๙)

 • ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. ๗/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริการทางเงินประเภทการดูแลและเก็บรักษาตราสารหนี้ (custodian service)

 • ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. ๔/๒๕๖๔ เรื่อง การจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อการจัดทำสถิติดุลการชำระเงินและฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

 • ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. ๓/๒๕๖๔ เรื่อง การส่งรายงานข้อมูลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. ๒/๒๕๖๔ เรื่อง การให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Reverse Mortgage) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ