ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

  • รวมตอนพิเศษ
  • -

  • and or not

ระยะเวลาในการจัดส่งเรื่องไปลงในราชกิจจานุเบกษา

๑. ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องมีหนังสือส่งเรื่องและเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) ไปถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ก่อนวันที่ประสงค์จะให้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำเรื่องนั้นประกาศหรือลงพิมพ์ใน ราชกิจจานุเบกษาอย่างน้อย ๒ สัปดาห์

๒. กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ขอให้ หน่วยงานเจ้าของเรื่องติดต่อประสานงานโดยตรงกับส่วนงาน ราชกิจจานุเบกษาเป็นรายกรณี