ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๔๒๑๓

  ล้มละาย


  สมภพ
  [], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔
 • คำตอบที่


  พิทักษ์ทรัพย์กับล้มละลายไม่ใช่สิ่งเดียวกัน อธิบายโดยสังเขปได้ดังนี้

  การล้มละลาย เกิดจากการมีหนี้สินล้นพ้นตัว คือ มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน จึงเกิดกฎหมายล้มละลายขึ้นมาเพื่อจัดระบบให้เกิดความเป็นธรรมแก่บรรดาเจ้าหนี้ทุกรายเพื่อให้ได้รับชำระหนี้เต็มจำนวนหรือโดยส่วนเฉลี่ยที่เท่าเทียมกันตามสัดส่วนแห่งหนี้จากหนี้ที่ลูกหนี้มีอยู่กับเจ้าหนี้รายนั้น ๆ ในคดีล้มละลายเพื่อที่จะทราบว่า ลูกหนี้คดีนี้มีเจ้าหนี้อยู่กี่ราย เป็นจำนวนหนี้เท่าใดกฎหมายจึงกำหนดให้ต้องมีการโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์

  เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายต้องมายื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ภายในเวลา ๒ เดือน เพื่อที่ลูกหนี้จะได้ทราบว่าตนเองมีหนี้สินเท่าใดหากต้องการจะจัดการกับหนี้สินดังกล่าวควรจะทำอย่างไร เช่น อาจจะยื่นคำขอประนอมหนี้ตามจำนวนที่คิดว่าจะสามารถชำระแก่เจ้าหนี้ได้ หรือหากไม่สามารถจะประนอมหนี้ได้ ก็ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายโดยคำพิพากษาของศาล (การประนอมหนี้ทำได้ทั้งก่อนล้มละลายและหลังล้มละลาย) คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์มี ๒ อย่าง คือ

          ๑. คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว คำสั่งนี้เป็นคำสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ารวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ไว้ชั่วคราว (เป็นการคุ้มครองเจ้าหนี้ชั่วคราวก่อนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด) เพื่อป้องกันมิให้ลูกหนี้ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินนั่นเอง

          ๒. คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คำสั่งนี้เป็นคำสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ารวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้โดยเด็ดขาด อันมีผลเหมือนเป็นคำพิพากษา

    ล้มละลาย คือ การที่ลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่สามารถชำระหนี้ได้ และตาม พรบ.ล้มละลาย เมื่อศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว และ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานว่า เจ้าหนี้ได้ลงมติในการประชุมเจ้าหนี้ครั้ง แรกหรือในคราวที่ได้เลื่อนไป ขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายก็ดี หรือ ไม่ลงมติประการใดก็ดี หรือไม่มีเจ้าหนี้ไปประชุมก็ดี หรือการประนอมหนี้ไม่ ได้รับความเห็นชอบก็ดี ให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย และเจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจจัดการทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย เพื่อแบ่งแก่เจ้าหนี้ ทั้งหลาย ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โฆษณาคำพิพากษาในราชกิจจานุเบกษา และ ในหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่าหนึ่งฉบับ ในคำโฆษณาให้ระบุชื่อ ตำบลที่อยู่ อาชีพของลูกหนี้ และวันที่ศาลได้มีคำพิพากษา

  นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ศาลมีคำพิพากษาให้ล้มละลายจะพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายเมื่อครบ ๓ ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา

   

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔
< ย้อนกลับ