ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๔๔๕๗

  การบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น


  จนท.อบต
  [๑๗๒.๗๐.๑๔๒.๑๘๔], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๐๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 • คำตอบที่


  การบังคับใช้ข้อบัญญัติต้องสอดคล้องกับกฎหมายแม่บท โดยท่านต้องดูว่า (๑) กฎหมายแม่บทกำหนดวันใช้บังคับไว้อย่างไร เช่น กำหนดไว้ว่าต้องประกาศราชกิจจานุเบกษาก่อนถึงจะบังคับใช้หรือไม่ หรือ (๒) หากกฎหมายแม่บทมิได้กำหนดว่าต้องลงประกาศราชกิจจานุเบกษาก่อน ให้ดูว่าข้อบัญญัติกำหนดวันใช้บังคับไว้อย่างไร เป็นต้น เนื่องจากข้อบัญญัติท้องถิ่นแต่ละเรื่องตราขึ้นภายใต้กฎหมายแม่บทแตกต่างกัน

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
< ย้อนกลับ