ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

  • รวมตอนพิเศษ
  • -

  • and or not

กระดานถาม-ตอบ

  • ลำดับที่ ๑๓๗๘๙

    อยากได้ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์


    กุลภัสสรณ์ วจนะเสถียร
    [๑๗๒.๖๘.๑๐๖.๓๖], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
< ย้อนกลับ