ราชกิจจานุเบกษา
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

ประวัติราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากในปัจจุบันส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ส่งเรื่องไปประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเป็นจำนวนมาก และหลากหลายประเภทส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกระทบ ต่อสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง การนำลงประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเรื่องนั้น ๆ

อ่านต่อ

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยสังเขป

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด

 • พระราชโองการพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล [จำนวน ๘ นาย ๑. ว่าที่พันโท ทรงศักดิ์ ยุระพันธ์ ฯลฯ]

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข - แมว พ.ศ. ๒๕๖๐

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๐

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๐

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๐

 • ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐