ราชกิจจานุเบกษา
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

ประวัติราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากในปัจจุบันส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ส่งเรื่องไปประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเป็นจำนวนมาก และหลากหลายประเภทส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกระทบ ต่อสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง การนำลงประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเรื่องนั้น ๆ

อ่านต่อ

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยสังเขป

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขที่ ล. ๕๔๙๘/๒๕๕๕ นางสาวม่านฟ้า ทวีสำอางค์ จำเลย]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขที่ ล. ๕๐๒๙/๒๕๕๕ นางสาวเยาวเรศ อุบลเจริญ จำเลย]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขที่ ล. ๔๙๖๙/๒๕๕๕ นายมโนช กิจนิเทศ จำเลย]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขที่ ล. ๔๗๓๖/๒๕๕๕ นางสาวรภย์ หรือศิริพร สมจิตต์ หรือปานขาว หรือนางศุรมณดา จิตจันทนี จำเลยที่ ๑]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขที่ ล. ๔๖๙๙/๒๕๕๕ นายวิเชียร เบญจรงคพันธ์ จำเลยที่ ๒]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขที่ ล. ๔๖๘๔/๒๕๕๕ นายสิทธิศักดิ์ หรือฐิตวัฒน์ โพธิชัย จำเลย]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขที่ ล. ๔๕๙๙/๒๕๕๕ นายสมชาย กระทู้ จำเลยที่ ๑ นางสายัณห์ กระทู้ จำเลยที่ ๒]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขที่ ล. ๔๔๑๖/๒๕๕๕ นางวรรณพร หรือธนวรรณ หรือสวภัทร ชัยรัตน์ จำเลย]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขที่ ล. ๔๓๙๒/๒๕๕๕ นายชัยพันธ์ มีเสถียร จำเลยที่ ๑ นางดรุณี มีเสถียร หรือวิชิตะกุล จำเลยที่ ๒ นายวัชระ วิชิตะกุล จำเลยที่ ๓]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขที่ ล. ๔๑๓๘/๒๕๕๕ นายวีรยุทธ เสถียรราษฎร์ จำเลยที่ ๒]