ราชกิจจานุเบกษา
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

ประวัติราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากในปัจจุบันส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ส่งเรื่องไปประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเป็นจำนวนมาก และหลากหลายประเภทส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกระทบ ต่อสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง การนำลงประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเรื่องนั้น ๆ

อ่านต่อ

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยสังเขป

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด

 • ทดสอบ การประกาศราชกิจจานุเบกษา กระทรวงมหาดไทย ทดสอบ การประกาศราชกิจจานุเบกษา กระทรวงมหาดไทย ทดสอบ การประกาศราชกิจจานุเบกษา กระทรวงมหาดไทย ทดสอบ การประกาศราชกิจจานุเบกษา กระทรวงมหาดไทย มท ๒๕๖๑/๐๐๑

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรภารกิจและบุคลากรของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๕๒๗๗/๒๕๖๐ นางสาวจุไรรัตน์ อุครานันท์ จำเลย]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๕๒๗๖/๒๕๖๐ นายสุดสาคร บุตรศรี จำเลยที่ ๑ นางสาวสุวัฒนา ชูหมื่นไวย์ จำเลยที่ ๒]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๕๒๗๕/๒๕๖๐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนหลวงกองทอง ๔ (เดิมชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนหลวงกองทอง) จำเลยที่ ๑ นางวดี สิทธาคุณากุล หรือสุวิมล ศิริกุล หรือสุวิมล มณี หรือกมลวรรณ มณี หรือกมลวรรณ ศิริกุล หรือณัฏฐ์ชยธร จุฑามาศศิริกุล หรือณัฎฐ์ชยธร ศิริกุล ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนหลวงกองทอง ๔ จำเลยที่ ๒]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๕๒๗๔/๒๕๖๐ นางอรัญญา สอนสา หรือมอมุงคุณ จำเลย]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๕๒๗๓/๒๕๖๐ ร้อยตำรวจเอก หรือสิบตำรวจโท ประพันธ์ อินทรไชย จำเลยที่ ๑]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๕๒๖๖/๒๕๖๐ นายชำนาญ โกเสโยธินหรือโกเสยโยธิน จำเลย]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๕๒๖๔/๒๕๖๐ ร้อยตรี หรือจ่าสิบ เอกสมจิตต์ สมดี จำเลยที่ ๑ นางจุติพร สมดีหรือเวชเจริญ จำเลยที่ ๒]

 • ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๕๒๖๓/๒๕๖๐ นางสาวบุญชู หรือนางสาวทิพยาภรณ์ ทองแผ่น จำเลย]