ราชกิจจานุเบกษา
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

ประวัติราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากในปัจจุบันส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ส่งเรื่องไปประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเป็นจำนวนมาก และหลากหลายประเภทส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกระทบ ต่อสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง การนำลงประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเรื่องนั้น ๆ

อ่านต่อ

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยสังเขป

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด

 • คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดราชบุรี ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง เพิกถอนคำสั่งจดชื่อ กลับคืนสู่ทะเบียน และมีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเกียง้วน

 • คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี ที่ (พ) ๔/๒๕๖๑ เรื่อง เพิกถอนการจดทะเบียน

 • คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี ที่ (พ) ๓/๒๕๖๑ เรื่อง เพิกถอนการจดทะเบียน

 • คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี ที่ (พ) ๒/๒๕๖๑ เรื่อง เพิกถอนการจดทะเบียน

 • คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ ที่ (พ) ๑/๒๕๖๑ เรื่อง เพิกถอนการจดทะเบียน

 • คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ที่ (๖) ๕/๒๕๖๑ เรื่อง เพิกถอนการจดทะเบียน

 • คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ที่ (๖) ๔/๒๕๖๑ เรื่อง เพิกถอนการจดทะเบียน

 • คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ที่ (๖) ๓/๒๕๖๑ เรื่อง เพิกถอนการจดทะเบียน

 • คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ที่ (๖) ๒/๒๕๖๑ เรื่อง เพิกถอนการจดทะเบียน

 • คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ที่ (๖) ๑/๒๕๖๑ เรื่อง เพิกถอนการจดทะเบียน